Čo vás čaká počas prípravy na zamestnanie a sťahovania sa na Slovensko?

Prvá etapa – príprava životopisu.

Po konzultácii s našimi manažérmi je potrebné vyplniť životopis vo forme vzorového dotazníka v jednom z jazykov: ukrajinský, ruský alebo anglický. Ponúkame vzor.

Druhou fázou je nostrifikácia.

Po vyplnení a skontrolovaní životopisu môžete pristúpiť k druhej fáze – k notárskemu overeniu diplomu o vysokoškolskom vzdelaní a tiež k pohovorom s potenciálnymi zamestnávateľmi, po ktorých nasleduje predloženie dokladov na povolenie na pobyt.

Nostrifikácia je uznávanie zahraničných diplomov stredoškolského, vysokoškolského a postgraduálneho odborného vzdelania. Na Slovensku je nostrifikácia diplomu nevyhnutnou podmienkou zamestnania v odbore. O súlade vysokoškolského vzdelávania s normami slovenskej legislatívy rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dá sa absolvovať na diaľku, teda bez toho, aby ste boli na Slovensku, v prítomnosti splnomocnenca. Pri podaní je potrebné dodať kompletný balík dokumentov s prekladom do slovenčiny. Konanie o preskúmaní dokladov a uznaní dokladu o vzdelaní môže trvať až 90 dní. Súbežne s nostrifikáciou absolvujete sériu pohovorov s potenciálnymi zamestnávateľmi a ambulanciami, ktoré vyberáme a dohadujeme podľa vašich možností. Po potvrdení dokladov a úspešnom pohovore sa začínajú prípravy na odchod do práce. Zhromažďuje sa potrebný balík dokumentov, ktorý sa predkladá konzulátu na získanie povolenia na pobyt. Táto žiadosť sa posudzuje až 90 dní a hneď ako dostanete pozitívny výsledok, ste pripravený odísť na Slovensko, čo vás vedie do tretej fázy – práce na niektorej zo slovenských kliník.

Treťou fázou je práca na klinike na Slovensku

Po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich etáp má lekár právo začať pracovať vo verejných alebo súkromných ambulanciách, poliklinikách na Slovensku. V tomto štádiu pôsobí lekár ako všeobecný lekár bez špecializácie (ako asistent vedúceho lekára). Mzda je od 1000 eur/mesiac (čistý zárobok), s možnosťou navýšenia z dôvodu príplatkov a nočných zmien. Počas práce pokračujete v štúdiu slovenského jazyka – ide o štvrtú fázu.

Štvrtou fázou je učenie sa slovenského jazyka

Na zloženie skúšky na potvrdenie kvalifikácie a ďalšie pôsobenie v zdravotníctve je potrebné ovládať slovenský jazyk na vysokej úrovni. Jednou z povinných podmienok pre prácu zahraničných špecialistov v oblasti zdravotníctva je v zmysle zákona znalosť štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na vykonávanie takejto činnosti. S učením jazyka je potrebné začať v predstihu, ešte pred odchodom do práce, keď ste na území svojej krajiny – napríklad pomocou online kurzov. A určite treba pokračovať aj popri práci na Slovensku a počas prípravy na potrebné skúšky.

Poskytujeme 2-stupňové špecializované kurzy pre zdravotnícky personál.

1. stupeň: základy slovenského jazyka, základy slovenského medicínskeho jazyka, praktická časť prvých dvoch blokov.

2. stupeň: štúdium špecifických medicínskych blokov (chirurgia, anatómia, pôrodníctvo, pediatria, odborná terminológia).

Kurzy vedú certifikovaní a profesionálni lektori – rodení hovoriaci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výučbou a školením zdravotníckeho personálu. Flexibilný rozvrh a individuálny prístup vám zabezpečia maximálnu efektivitu a komfort pri učení sa jazyka.

Piatou fázou je potvrdenie kvalifikácie.

Táto fáza zahŕňa absolvovanie lekárskej skúšky zo slovenského jazyka (doplnková skúška) na MŠ SR a na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Koná sa v určených termínoch uverejnených na stránke ministerstva školstva (minedu.sk/lekar/) alebo Lekárskej fakulty SZU v Bratislave (https://eszu.sk/lf/doplnujuce-skusky-lf/) a je potrebné sa na ňu vopred prihlásiť. Termíny konania v roku 2024: 30. 1., 26. 3., 28. 5., 17. 9., 15. 10. a 10. 12; v roku 2025: 28. 1., 11. 3., 15. 4. a 10. 6.
Skúška sa koná v 2 etapách:

  • Kontrolné testy zo 4 základných blokov (80 otázok): vnútorné lekárstvo, pediatria, pôrodníctvo a gynekológia, chirurgia a otázky z regulačnej a legislatívnej základne zdravotníctva Slovenska (20 otázok).
  • Ústna skúška, pri ktorej ide o živú komunikáciu s členmi komisie, v rámci ktorej bude potrebné odpovedať na otázky z vyššie uvedených odborov a hľadať riešenia rôznych, komisiou navrhnutých, prípadov z lekárskej praxe.

Náklady na takúto skúšku sú 500 eur. V prípade neúspešného pokusu o úspešné absolvovanie na prvý pokus môžete prejsť opätovnou skúšku a ak to urobíte do 12 mesiacov od okamihu prvého pokusu – v tomto prípade bude platba 50 % z celej sumy. Po úspešnom zložení skúšky vydá ministerstvo školstva rozhodnutie, ktoré vás oprávňuje pôsobiť v slovenskom zdravotníctve ako lekár bez špecializácie.

Šiestou fázou je skúška zo znalosti slovenského jazyka.

Po úspešnom uznaní dokladu o vzdelaní a získaní kvalifikácie je potrebné zložiť skúšku zo znalosti slovenského jazyka – ide o šiestu fázu. Túto skúšku vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR. Na základe absolvovania je vystavený doklad, ktorý potvrdzuje ovládanie štátneho jazyka na výkon funkcie lekára.

Siedmou fázou je potvrdenie špecializácie.

V prípade, ak máte jedinečnú špecializáciu (pediater, chirurg, gynekológ a iné smery) a ak si ju chcete potvrdiť na Slovensku, je potrebné prejsť ďalšou, siedmou fázou – potvrdením špecializácie. Proces prebieha súbežne počas toho, keď pôsobíte ako lekár všeobecného lekárstva na niektorej z kliník na Slovensku.

Na uznanie je potrebné doložiť certifikáty a iné doklady potvrdzujúce špecializáciu. Je dôležité, aby sa počet rokov študijného programu v krajine špecializácie a na Slovensku zhodoval. Špecializáciu je možné získať priamo na Slovensku na odporúčanie zamestnávateľa po zložení potrebných skúšok.

V prípade potreby vám zamestnávateľ pomôže s potrebnou praxou, získaním akademického vyznamenania a vytvorením ďalších vyhliadok na vašu spoluprácu s ním. Po tom, čo má lekár alebo sestra potvrdenie o špecializácii, môžu pracovať samostatne ako špecialisti, poberať vyšší plat a rozvíjať sa vo svojom odbore.

Ak bude špecializácia potvrdená a uznaná na Slovensku, plat lekára bude minimálne 2000 eur (čistý zárobok) + príplatky a odmeny za službu podľa dohody so zamestnávateľom.

Budeme s vami počas všetkých fáz a budeme vám pomáhať, podporovať vás a radiť vám v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa vášho zamestnania!