Čo na Vás čaká počas prípravy na zamestnanie a presťahovanie sa na Slovensko?

Prvá etapa – príprava životopisu.

Po konzultácii s našimi manažérmi je potrebne vyplniť životopis vo forme dotazníka podľa vzorky v jednom z jazykov: ukrajinčina, ruština alebo angličtina. Vzor poskytujeme.

Druhou fázou je nostrifikácia.

Po vyplnení a kontrole životopisu môžete pokračovať do druhej etapy – nostrifikácie vysokoškolského diplomu o vyššom vzdelaní a pohovorov s potenciálnymi zamestnávateľmi s následným predložením dokladov o povolení na pobyt.

Nostrifikácia – je uznávanie zahraničných diplomov v školskom, vyššom a postgraduálnom odbornom vzdelávaní. Nostrifikácia diplomu na Slovensku je predpoklad zamestnania v žiadanom odbore. Rozhodnutie o súlade vysokoškolského vzdelávania s normami slovenskej legislatívy rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Urobiť nostrifikáciu dá sa aj dištančne, teda bez toho, aby ste boli na Slovensku, ak existuje dôveryhodná osoba. Pri podávaní žiadosti musíte poskytnúť kompletný balík dokumentov s prekladom do slovenského jazyka. Postup posudzovania dokumentov a uznávania diplomov môže trvať až 90 dní. Paralelne s nostrifikáciou absolvujete sériu pohovorov s potenciálnymi zamestnávateľmi a klinikami, ktoré vyberáme a sprostredkujeme podľa vašich schopností. Po potvrdení dokumentov a úspešnom pohovore sa začína príprava na odchod za prácou. Zhromažďuje sa potrebný balík dokumentov, ktorý sa odovzdáva konzulátu na získanie povolenia na pobyt. Táto žiadosť sa posudzuje až na 90 dní a hneď ako získate pozitívny výsledok, ste pripravení vycestovať na Slovensko, čo vás vedie do tretej etapy – práca na jednej z kliník na Slovensku

Tretia etapa - práca na klinike na Slovensku.

Po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich etáp má lekár právo začať pracovať na verejných alebo súkromných klinikách a poliklinikách na Slovensku. V tejto etape lekár pracuje ako lekár všeobecného lekárstva bez špecializácie (ako asistent vedúceho lekára). Mzda je 1 000 eur/mesiac (čistý zárobok) s možnosťou zvýšenia z dôvodu nadčasov a nočných zmien. Počas práce ste pokračujete študovanie slovenského jazyka – štvrtá etapa.

Štvrtou etapou je štúdium slovenského jazyka.

Pre zloženie skúšky na potvrdenie kvalifikácie a pre ďalšiu prácu na klinike je potrebné ovládať slovenský jazyk na dostatočne vysokej úrovni. V súlade so zákonom, jedným z predpokladov práce zahraničných zdravotníckych pracovníkov je znalosť štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie týchto činností. S výučbou jazyka je potrebne začať vopred, ešte pred odchodom do práce, keď ste vo svojej krajine – pomocou online kurzov. A určite pokračovať v učení jazyka aj počas práce na Slovensku a príprave na požadované skúšky.

Poskytujeme dvojstupňové špecializované kurzy pre zdravotníckych pracovníkov.

1. etapa: základy slovenského jazyka, základy lekárskeho slovenského jazyka, praktická časť z prvých dvoch blokov.

2. etapa: štúdium konkrétnych lekárskych blokov (chirurgia, anatómia, pôrodníctvo, pediatria, technická terminológia).

Kurzy vyučujú certifikovaní a profesionálni lektori – rodení hovoriaci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výučbou a výcvikom lekárov. Flexibilný rozvrh a individuálny prístup vám poskytnú maximálnu efektívnosť a pohodlie pri učení sa jazyka.

Keď je váš slovenský jazyk na požadovanej úrovni, môžete pokračovať do piatej etapy – potvrdenie o kvalifikácii.

Piaty stupeň je potvrdenie kvalifikácie.

V tejto etape je potrebné absolvovať zdravotnícku skúšku v slovenskom jazyku (doplňujúca skúška) na Ministerstve školstva SR a na jednej z lekárskych univerzít na Slovensku. Univerzitu vyberá Ministerstvo školstva SR. Koná sa dvakrát do roka – október a marec a je potrebné sa na ňu vopred zaregistrovať. Skúška sa skladá z dvoch etáp:

  1. Testová časť zo 4 základných blokov (80 otázok): vnútorné ochorenia, pediatria, pôrodníctvo a gynekológia, chirurgia a otázky regulačného a legislatívneho rámca zdravotnej starostlivosti na Slovensku (20 otázok).
  2. Ústna skúška, ktorá predpokladá živú komunikáciu s členmi komisie, kde bude potrebné zodpovedať na otázky k vyššie uvedeným disciplínam a nájsť riešenie rôznych prípadov z lekárskej praxe navrhovaných komisiou.

Cena takejto skúšky je 665 eur. V prípade neúspešného pokusu o úspešné absolvovanie skúšky môžete ísť znova a ak sa tak stane do 12 mesiacov od prvého pokusu – v takom prípade bude platba predstavovať 50 percent celkových nákladov. Po úspešnom vykonaní skúšky Ministerstvo školstva vydáva Povolenie (Rozhodnutie), ktoré dáva právo lekárovi  pracovať v slovenskom zdravotníctve ako lekár bez špecializácie.

Šiestym stupňom je skúška zo znalosti slovenského jazyka.

Po úspešnom uznaní diplomu vzdelania a potvrdení kvalifikácie je potrebné absolvovať skúšku zo znalosti slovenského jazyka – šiesta etapa. Túto skúšku spravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Na základe absolvovania skúšky sa vydáva rozhodnutie, ktoré potvrdzuje znalosť štátneho jazyka pre plnenie povinností lekára.

Siedmym stupňom je potvrdenie špecializácie.

Ak máte úzku špecializáciu (pediater, chirurg, gynekológ a ďalšie oblasti) a chcete ju potvrdiť na Slovensku, musíte prejsť ďalšou, siedmou etapou – potvrdenie špecializácie. Tento proces prebieha paralelne s tým, keď už pracujete ako všeobecný lekár na jednej z kliník na Slovensku.

Na uznanie je potrebné doložiť osvedčenia a ďalšie doklady potvrdzujúce špecializáciu. Je dôležité, aby sa počet rokov študijného programu v krajine špecializácie a na Slovensku zhodoval. Špecializáciu je možné získať priamo na Slovensku na základe odporúčania zamestnávateľa, pri absolvovaní potrebných skúšok.

Ak je to potrebné, Váš zamestnávateľ pomôže s absolvovaním požadovanej stáže, absolvovaním akademického rozdielu a rozvojom ďalších vyhliadok na Vašu spoluprácu s ním. Po potvrdení špecializácie lekára alebo zdravotnej sestry – začína možnosť pracovať samostatne ako špecialisti, dostávať vyššie platy a rozvíjať sa vo svojom odbore.

Ak je špecializácia potvrdená a uznaná na Slovensku, mzda lekára bude minimálne 2 000 EUR (čistý zárobok) + ďalšie platby a bonusy za službu podľa dohody so zamestnávateľom.

Budeme s Vami počas zvládania všetkých etáp. Budeme Vás môcť podporiť a poradiť v objavujúcich sa otázkach!